نقشه ایران

نقشه پراکندگی جمعیتی و نواحی واگذاری نمایندگی روغن موتور آریا

ناحیه 1 2 3 4 5
جمعیت 18788861 15980037 15706219 14708583 14742671