لیست شرکت های حمل کننده

ردیفنام شرکت حمل کنندهنام مدیرعاملشماره تلفن تماسنام نمایندهحوزه فعالیت
21حمل و نقل بین المللی خاورمیانهجواد ترکمن021-88399153غلامرضا شیرزادحمل چهار مواد
22حمل و نقل خورشید بار سپاهانمهران عنایتی031-45463301- حمل چهار مواد
23حمل و نقل بین المللی سهند ترابرمحمود پاریاب021-88207155محمود حسین پورحمل چهار مواد
24حمل و نقل متحد راد اصفهانحسن رفیعی031-33865577مصطفی سعادت فرد حمل چهار مواد
25پترو پارت پرشیامهدی هاشمیان021-66407046مهدی مرامیحمل چهار مواد
26پیمانکاری خلیلی مقدمحسین خلیلی مقدم041-34248181خلیل خلیلی مقدمحمل وکیوم و قیر
27تعاونی حمل و نقل آذر سوختجابر جداری زارع زاده041-34429077سعید جدیری حمل چهار مواد
28حمل و نقل جاده ای داخلی تک تابانقربانعلی اصلانی041-32466486محمد علی اظهر شکوفهحمل گوگرد
29فاخر ترابر تبریزرقیه لک 041-34471701مجید احمدیحمل چهار مواد
30حمل و نقل جاده ای عدل ترابران توسسید علیرضا عدالتیان حسینی051-33822449- حمل چهار مواد
31حمل و نقل جاده ای مبین بار تبریزالهام عفت خواه اهرابی041-34465717وحید پورعلیحمل چهار مواد
32حمل و نقل جاده ای عبور بار سریعجعفر امانی031-31310695علی حجتیحمل چهار مواد
33حمل و نقل جاده ای یاشیل یول تبریزجعفر محمدی041-34215211صفر محمدیحمل چهار مواد
34پیمانکاری حمل و نقل کاظمیمجید کاظمی031-33877877-حمل وکیوم و قیر
Pageof 221 - 34 of 34 items