پاسخ به مطلب مندرج روز پنج شنبه مورخ 20 تیر ماه 98 پایگاه خبری شرح آنلاين با موضوع " اقدامات حاشیه دار مدیریت پالایشگاه تبریز علیه کارگران"

بسمه تعالی

مدیر مسئول محترم پایگاه خبری شرح آنلاین

جوابیه به مطلب مندرج در پایگاه خبری شرح آنلاین

با سلام و احترام

در پاسخ به مطلب مندرج در روز پنج شنبه مورخ 20 تیر ماه 98 آن پایگاه خبری با موضوع " اقدامات حاشیه دار مدیریت پالایشگاه تبریز علیه کارگران" جوابیه ذیل ارسال می گردد؛ لذا  مقتضی است طبق  ماده 23 قانون مطبوعات، جهت تنویر افکار عمومی در آن خبر و در محل مطلب ادعایی آن رسانه درج گردد

بدینوسیله عبارات و الفاظ مندرج در آن پایگاه خبری که به مدیریت این شرکت نسبت ناروا داده و ادعای واهی عدم پاسخگویی مدیریت به پیگیری ها نیز نسبت داده شده را قویا تکذیب و تقبیح می نماید. ضمنا در خصوص مطلب ادعایی آن پایگاه خبری در خصوص مطالبات، نیز خاطر نشان می نماید حسب اسناد و مدارک موجود در شرکت کلیه پرسنل محترم شاغل در شرکت اعم از نیروهای رسمی، قرارداد موقت مستقیم و پیمانکاری ، کلیه حقوق و مزایای قانونی خود را دریافت نموده اند لذا به نظر می رسد موضوع مربوط به چهار نفر از کارگران محترم قرارداد موقت مستقیم بوده که تا کنون جهت دریافت پایانکار قرارداد خویش مراجعه ننموده اند. فلذا ادعای تضییع حقوق جمعی کارگران از سوی بزرگترین بنگاه اقتصادی شمالغرب کشور که بزرگترین مودی مالیاتی منطقه نیز می باشد قویا تکذیب می گردد و شاهد بر مدعا اینکه تا کنون (تاریخ یوم) بجز یک پرونده با خواسته مطالبه حقوق و مزایای شخصی مطروحه در هیات حل اختلاف اداره کار تبریز هیچ پرونده دیگری در این خصوص مفتوح نمی باشد. شایان ذکر است پالایشگاه تبریز افزون بر حقوق مصرحه قانون کار، کارکنان خود را از مزایایی از قبیل هدیه مناسبتی و تسهیلات رفاهی و اجتماعی نیز بهره مند نموده است.

در پایان این شرکت در شرایط جنگ اقتصادی موجود، برخورد و پیگرد قانونی با تشویش کنندگان اذهان ، برهم زنندگان نظم و آرامش عمومی جامعه و برخورد قانونی با تحریک و تهییج کنندگان صنف شریف کارگری را  برای خود محفوظ می داند.