راهنمای تعریف پژوهشی


الف ) ملاك تعيين و انتخاب سبد پژوهش و فناوري شركت
ملاك ارزيابي و اولويت بندي موضوع هاي پژوهشي شركت مدارك زير مي باشد :
الف – 1 ) مبناي ارزيابي و تصويب نيازهاي پژوهشي شركت (( دستورالعمل اجرايي ماده 56 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )) مصوب شوراي عالي عتف باشد . معيارها و مصاديق اين قانون جهت ارزيابي (( فعاليتهاي صنعتي )) تحقيق و توسعه بكار خواهد رفت .
الف – 2) سياست ها و اولويت هاي پژوهش و فناوري كشور در بازه زماني 1396 تا 1400 (( مصوب شوراي عالي عتف در زمينه انرژي مبناي اولويتهاي پژوهشي اين شركت مي باشد ( پيوست يك )
الف – 3 ) ماده 7 سند (( گسترش فناوري نانو در افق 1404 )) نيز ملاك انتخاب طرحهاي پژوهشي شركت خواهد بود ( پيوست 2 )
الف – 4 ) ((سند راهبردي مديريت خوردگي صنعت نفت )) اجراي هدف GO8 اين سند اولويت موضوعات پژوهشي اين شركت مي باشد .


ب ) اولويتهاي طرح پژوهشي ( سبد پژوهش و فناوري )
1-    طراحي ، تست توليد و استاندارد سازي تجهيزات و كالاهاي راهبردي مورد نياز شركت ( بند 2 از ب – 2 ) در همين راستا انجام مهندسي معكوس جهت كسب دانش فني و ساخت نمونه اوليه ( prototype ) تجهيزات مهم مكانيكي شركت در اولويت مي باشد . (ب -1)

2-     دستيابي به دانش فناوري ها ، فرآيندها ، كاتاليست ها و مواد شيميايي ( بند 13 از ب -2) با تمركز بر روشهاي نوين گوگرد زدايي محصولات شركت از اولويتهاي طرحهاي پژوهشي ميباشد .
3-    كسب دانش فني ساخت غشاء جهت تصفيه هيدرژن از گازهاي فرآيندي از ديگر اولويتهاي شركت مي باشد ( بند 13 از ب -2)
4-    طرحهاي پژوهشي در راستاي كاربردهاي مندرج در ماده 7 مرجع ب-3 ( استفاده از مواد نانو ) مورد حمايت قرار خواهند گرفت .
5-    انجام پژوهش هاي هدفمند و كاربردي در زمينه خوردگي بر مبناي مرجع ب-4 مورد حمايت قرار خواهند گرفت .