تشویق و حمایت از پروژه های کارشناسی ارشد


 تشویق و حمایت از پروژه های پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری
درراستای اجرای بند ۰۹-۴- مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت و اجرای ابلاغیه شماره ۱۰۴-۲/۲۰مورخ ۲/۳/۹۶  وزیر محترم نفت مبنی بر ‹‹ تعیین سقف مبالغ حمایتی از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری ›› و ابلاغیه شماره۲۲۱۸۸۰-۱/۲۸مورخ ۱۷/۵/۹۲ وزیر محترم نفت  ‹‹دستورالعمل اجرایی نحوه تشویق و حمایت از پروژه های پایان نامه  کارشناسی ارشد و دکتری›› همچنین جهت نظامند کردن و برقراری عدالت در فرایند حمایت از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری در شرکت پالایش نفت تبریز (شرکت) به شرح زیر انجام میشود:

۱- پایان نامه هایی مشمول حمایت فوق می شوند که موضوع در تعریف پژوهش کاربردی صدق نماید. توجه مهم : باید رابطه مستقیم بین اهداف شفاف (خروجی های کاربردی ) پروژه و نیاز شرکت (مشکل یا فرصتی که ارزش کافی دارد) وجود داشته باشد تا مورد حمایت قرار گیرد.

۲- تکمیل فرم اولیه پیشنهاد پروژه تحصیلات تکمیلی(فرم شماره یک).

۳- پس از ارزیابی با ملاک های مدون توسط کارشناسان مرتبط، درصورت تایید فرم یک، فرم  تفصیلی پیشنهاد پروژه جهت تحصیلات تکمیلی (فرم شماره ۲) تکمیل و به ایمیل کارشناس پژوهش ارسال شود.

۴-  درصورت تائید درشورای پژوهش شرکت، تکمیل و امضاء تعهد نامه پروژه دانشجویی(فرم شماره چهار) ،پیوست فرم شماره ۲ وقرارداد حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی (فرم شماره پنج).

۵- ارسال گزارشهای فصلی وادامه کار پژوهشی  پس از تایید مشاورصنعتی  .
۶- تحویل بسته پایان نامه(خروجی های قابل ارزیابی متناسب با نیاز شرکت) تکمیل فرم شماره ۶ وارسال به ایمیل اداره پژوهش

۷- سقف حمایت مالی به پایان نامه هایی تعلق میگیرد که ارزش مطلوب شرکت را تامین نمایند.
توجه : امکان حمایت از پروژه های کارشناسی وجود ندارد . همکاری پژوهشی   فقط در موضوعات مرتبط با فعالیتهای شرکت ، پس معرفی دانشجو انجام خواهد شد.
گواهی حمایت از پروژه پژوهشی فقط با درخواست معتبر دانشگاهی صادر می شود.