مجمع افزایش سرمایه "شبریز" به تعویق افتاد

مجمع عمومی عادی فوق العاده شرکت پالایش نفت تبریز به دلیل همزمانی با عرضه سهام این شرکت از سوی سازمان خصوصی به زمان دیگری موکول شد.

 به درخواست سازمان خصوصی سازی و به دلیل همزمانی عرضه بلوک 20 درصدی شرکت پالایش نفت تبریز ،برگزاری مجمع فوق العاده "شبریز " که قرار بود روز شنبه به تاریخ 5 دی ماه سالجاری انجام شود ،به تعویق افتاد.

دستور جلسه این مجمع تصمیم گیری و تصویب افزایش سرمایه این شرکت است که تاریخ برگزاری مجمع به هفته نخست اسفند ماه 98 موکول شد.