.

مجمع عمومی فوق العاده شرکت پالایش نفت تبریز با حضور  حدود ۹۲ درصد سهامداران جهت افزایش سرمایه از محل اندوخته طرحهای سرمایه ای  برگزار و سرمایه شرکت از مبلغ ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال به ۱۰ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۵۷ درصد) افزایش یافت .