قابل توجه داوطلبان جذب نيروي انساني شركت پالايش نفت تبريز در خصوص افزايش ظرفيت پذيرش