مدارك استعلام 41-الف-98تعمير و نگهداري ده دستگاه فتوكپي زيراكس

  از شركتهاي تائيد شده دعوت مي گردد ضمن دريافت مدارك استعلام پيوستي پاكات خود را  در مهلت مقرر تحويل نمايند.  جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 21148170-041 كارشناس پرونده آقاي كاوياني تماس حاصل نمائيد.

مدارك استعلام 41- الف-98 تعمير، نگهداري براي 10 دستگاه فتوكپي زيراكس


عنوان فایل پیوستی
دستورالعمل HSE پيمانكاران مصوب وزارت نفت HSE.pdf
فرم ارزيابي كيفي تامين كنندگان كالا ArzyabiTaminKonandeghan.pdf
دفترچه شماره 1- اسناد استعلام ارزيابي كيفي پيمانكاران_كلي EstelamArzyabiKeyfi.pdf
دفترچه شماره 2- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه كمتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi2.pdf
دفترچه شماره 3- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه بيشتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi3.pdf
دفترچه شماره 4- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي طرح و ساخت و بهره برداري EPC EstelamArzyabiKeyfi4.pdf
دفترچه شماره 5- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در خدمات مشاوره EstelamArzyabiKeyfi5.pdf
Proforma invoice format ProformaInvoiceFormat.pdf