مدارك مربوط به مناقصه شماره 36 م 98 -انجام خدمات بازرسي و پايش و ارائه گزارش تفصيلي تله بخارهاي شركت پالايش نفت تبريز

مدارك مربوط به مناقصه شماره 36 م 98 -انجام خدمات بازرسي و پايش و ارائه گزارش تفصيلي تله بخارهاي شركت پالايش نفت تبريز

  از شركتهاي تائيد شده دعوت مي گردد ضمن دريافت مدارك مناقصه پيوستي پاكات خود را  در مهلت مقرر تحويل نمايند.  جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 21148170-041 كارشناس پرونده آقاي كاوياني تماس حاصل نمائيد.

 

مدارك مناقصه 36-م-98


عنوان فایل پیوستی
دستورالعمل HSE پيمانكاران مصوب وزارت نفت HSE.pdf
فرم ارزيابي كيفي تامين كنندگان كالا ArzyabiTaminKonandeghan.pdf
دفترچه شماره 1- اسناد استعلام ارزيابي كيفي پيمانكاران_كلي EstelamArzyabiKeyfi.pdf
دفترچه شماره 2- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه كمتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi2.pdf
دفترچه شماره 3- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه بيشتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi3.pdf
دفترچه شماره 4- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي طرح و ساخت و بهره برداري EPC EstelamArzyabiKeyfi4.pdf
دفترچه شماره 5- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در خدمات مشاوره EstelamArzyabiKeyfi5.pdf
Proforma invoice format ProformaInvoiceFormat.pdf