اصلاحيه مدارك استعلام 42-الف-98 تمديد بيمه نامه شخص ثالث و بدنه و مسئوليت مدني خودروهاي سواري و سنگين سال 1399

اصلاحيه مدارك استعلام 42-الف-98 تمديد بيمه نامه شخص ثالث و بدنه و مسئوليت مدني خودروهاي سواري و سنگين سال 1399

جهت كسب اطلاعات بيشتر با كارشناس پرونده جناب آقاي گندمي (21148354-041) تماس حاصل فرمائيد.

اصلاحيه مدارك استعلام 42-الف-98 تمديد بيمه نامه شخص ثالث و بدنه و مسئوليت مدني خودروهاي سواري و سنگين سال 1399


عنوان فایل پیوستی
دستورالعمل HSE پيمانكاران مصوب وزارت نفت HSE.pdf
فرم ارزيابي كيفي تامين كنندگان كالا ArzyabiTaminKonandeghan.pdf
دفترچه شماره 1- اسناد استعلام ارزيابي كيفي پيمانكاران_كلي EstelamArzyabiKeyfi.pdf
دفترچه شماره 2- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه كمتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi2.pdf
دفترچه شماره 3- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه بيشتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi3.pdf
دفترچه شماره 4- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي طرح و ساخت و بهره برداري EPC EstelamArzyabiKeyfi4.pdf
دفترچه شماره 5- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در خدمات مشاوره EstelamArzyabiKeyfi5.pdf
Proforma invoice format ProformaInvoiceFormat.pdf