مدارك مناقصه نهايي جهت ارائه و تائيد پيشنهادات فني نهايي مناقصه 7-م-98 احداث واحد RO- تصفيه آبهاي آلوده و كاهش مصرف آب خام- پيوست نامه شماره 44929 مورخ 98/11/26

مدارك مناقصه نهايي جهت ارائه و تائيد پيشنهادات فني نهايي مناقصه 7-م-98 احداث واحد RO- تصفيه آبهاي آلوده و كاهش مصرف آب خام- پيوست نامه شماره 44929 مورخ 98/11/26

توچه مهم: پيرو نامه شماره پ ت ز/080/ 44929 ارساالي به شركتها مقتضي است مناقصه گران محترم كه در مرحله ارزيابي كيفي تائيد شده و قبلا پاكتهاي سه گانه و پيشنهادات فني خود را ارائه كرده اند،طبق مفاد نامه مذكور پاكت مربوط به پيشنهادات فني نهايي خود را (طبق مدارك زير) حداكثر تا آخر وقت اداري روز شنبه مورخ 1398/12/03   به امور حقوقي و قراردادهاي شركت پالايش نفت تبريز- ساختمان مركزي-طبقه دوم- اتاق 307- حقي فام تحويل نمايند.

همچنين مناقصه گران محترم مي بايست پيشنهادات فني خود را حداكثر تا آخر وقت اداري روز سه شنبه مورخ 1398/11/29 به آدرس پست الكترونيكي مندرج در نامه 44929 ارسال نمايند.  

مدارك مناقصه جهت ارائه و تائيد پيشنهادات فني نهايي   26-11-96


عنوان فایل پیوستی
دستورالعمل HSE پيمانكاران مصوب وزارت نفت HSE.pdf
فرم ارزيابي كيفي تامين كنندگان كالا ArzyabiTaminKonandeghan.pdf
دفترچه شماره 1- اسناد استعلام ارزيابي كيفي پيمانكاران_كلي EstelamArzyabiKeyfi.pdf
دفترچه شماره 2- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه كمتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi2.pdf
دفترچه شماره 3- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه بيشتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi3.pdf
دفترچه شماره 4- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي طرح و ساخت و بهره برداري EPC EstelamArzyabiKeyfi4.pdf
دفترچه شماره 5- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در خدمات مشاوره EstelamArzyabiKeyfi5.pdf
Proforma invoice format ProformaInvoiceFormat.pdf