مدارك مربوط به مناقصه شماره 46-م-98 سيستم تانك گيجينگ مخازن مياني شركت پالايش نفت تبريز

مدارك مربوط به مناقصه شماره 46-م-98 سيستم تانك گيجينگ مخازن مياني شركت پالايش نفت تبريز

مقتضي است مناقصه گران محترم كه در مرحله ارزيابي كيفي تائيد شده اند، پاكت مربوط به پيشنهادات فني نهايي خود راحداكثر تاساعت 12/30 روز شنبه مورخ 07/04/1399 به امور حقوقي و قراردادهاي شركت پالايش نفت تبريز- ساختمان مركزي-طبقه دوم- اتاق 307- كريم زاده تحويل نمايند. لازم به ذكر است جلسه توجيهي مناقصه فوق روز شنبه مورخ 31/03/1399 برگزار خواهد شد.

در صورت نياز با شماره 04121148347 خانم كريم زاده تماس بگيريد.

 

مدارك مناقصه 46-م-98

صورتجلسه جلسه توجيحي مناقصه 46-م-98

ضمائم صورتجلسه توجيهي مناقصه 46-م-98


عنوان فایل پیوستی
دستورالعمل HSE پيمانكاران مصوب وزارت نفت HSE.pdf
فرم ارزيابي كيفي تامين كنندگان كالا ArzyabiTaminKonandeghan.pdf
دفترچه شماره 1- اسناد استعلام ارزيابي كيفي پيمانكاران_كلي EstelamArzyabiKeyfi.pdf
دفترچه شماره 2- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه كمتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi2.pdf
دفترچه شماره 3- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه بيشتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi3.pdf
دفترچه شماره 4- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي طرح و ساخت و بهره برداري EPC EstelamArzyabiKeyfi4.pdf
دفترچه شماره 5- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در خدمات مشاوره EstelamArzyabiKeyfi5.pdf
Proforma invoice format ProformaInvoiceFormat.pdf