مدارك مربوط به مناقصه 4-م-99 استقرار نظام مديريت دارائي هاي فيزيكي در شركت پالايش نفت تبريز

مدارك مربوط به مناقصه 4-م-99 استقرار نظام مديريت دارائي هاي فيزيكي در شركت پالايش نفت تبريز

مقتضي است مناقصه گران محترم كه در مرحله ارزيابي كيفي تائيد شده اند، پاكت مربوط به پيشنهادات فني و مالي خود راحداكثر تاساعت 12/30 روز شنبه مورخ 1399/05/04 به امور حقوقي و قراردادهاي شركت پالايش نفت تبريز- ساختمان مركزي-طبقه دوم- اتاق 307- خانم كريم زاده تحويل نمايند. 

در صورت نياز با شماره 04121148347 خانم كريم زاده تماس بگيريد.

مدارك مناقصه 4-م-99


عنوان فایل پیوستی
دستورالعمل HSE پيمانكاران مصوب وزارت نفت HSE.pdf
فرم ارزيابي كيفي تامين كنندگان كالا ArzyabiTaminKonandeghan.pdf
دفترچه شماره 1- اسناد استعلام ارزيابي كيفي پيمانكاران_كلي EstelamArzyabiKeyfi.pdf
دفترچه شماره 2- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه كمتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi2.pdf
دفترچه شماره 3- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه بيشتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi3.pdf
دفترچه شماره 4- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي طرح و ساخت و بهره برداري EPC EstelamArzyabiKeyfi4.pdf
دفترچه شماره 5- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در خدمات مشاوره EstelamArzyabiKeyfi5.pdf
Proforma invoice format ProformaInvoiceFormat.pdf