استعلام شمـاره 14- الف - 1401-ممیزی صدور گواهینامه سیستم های مدیریت

استعلام شمـاره 14- الف - 1401-ممیزی صدور گواهینامه سیستم های مدیریت

لطفا شرکتهای تایید  شده، فایل ذیل را با رمز ارائه شده مطالعه نموده و پاکات پیشنهادی خود را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه 1401/03/24 به اداره امور حقوقی و قراردادهای شرکت پالایش نفت تبریز تحویل نمایید. 

استعلام شمـاره 14- الف - 1401-ممیزی صدور گواهینامه سیستم های مدیریت

فایل تغییرات شرح کار و شرایط خصوصی را از لینک زیر دانلود نمایید

فایل تغییرات شرح کار و شرایط خصوصی

دو عدد فایل پرسشنامه را از لینک زیر دانلود نمایید

فایل پرسشنامه 1

فایل پرسشنامه 2

سوالات سری دوم و پاسخهای مربوطه را در 5 صفحه از لینک زیر دانلود و مهر و امضا نموده و همراه سایر مدارک به امور حقوقی و قراردادهای شرکت پالایش نفت تبریز ارائه نمایید.

سوالات سری دوم و پاسخهای مربوطه


عنوان فایل پیوستی
دستورالعمل HSE پيمانكاران مصوب وزارت نفت HSE.pdf
فرم ارزيابي كيفي تامين كنندگان كالا ArzyabiTaminKonandeghan.pdf
دفترچه شماره 1- اسناد استعلام ارزيابي كيفي پيمانكاران_كلي EstelamArzyabiKeyfi.pdf
دفترچه شماره 2- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه كمتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi2.pdf
دفترچه شماره 3- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه بيشتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi3.pdf
دفترچه شماره 4- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي طرح و ساخت و بهره برداري EPC EstelamArzyabiKeyfi4.pdf
دفترچه شماره 5- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در خدمات مشاوره EstelamArzyabiKeyfi5.pdf
Proforma invoice format ProformaInvoiceFormat.pdf