آگهي شناسايي پيمانكار- مناقصه شماره 50-م -1401-خدمات بازرسی و پایش و ارائه گزارش تفصیلی تله بخارهای موجود در واحدهای پالایشی ،مخازن واحدهای جدید CCR،GTG ،GHP آب برق و بخار

آگهي شناسايي پيمانكار- مناقصه شماره 50-م -1401-خدمات بازرسی و پایش و ارائه گزارش تفصیلی تله بخارهای موجود در واحدهای پالایشی ،مخازن واحدهای جدید CCR،GTG ،GHP آب برق و بخار

از كليه شركتهاي واجد شرايط كه داراي صلاحيت و مجوزهاي لازم مي باشند دعوت ميشود با مراجعه به سايت اينترنتي شركت پالايش نفت تبريز WWW.TZORC.IR بخش تأمين كنندگان/ فراخوان ها - فرم ها و مدارك نسبت به دريافت و تكميل «اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران  (دفترچه شماره 2) » و «فرم معيارهاي ارزيابي شركت كنندگان از ديدگاه HSE پيوستي (فرم شماره HSE-QR-132)» اقدام و همراه با تقاضاي كتبي خود در مهلت مذكور، به دفتر امور حقوقي و قراردادهاي شركت پالايش نفت تبريز واقع در ساختمان مركزي طبقه دوم تسليم نمايند

آگهي شناسايي پيمانكار را از لينك زير دانلود نموده و جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفنهاي امور حقوقي و قراردادها  21148350– 041 و  21148170-041  دورنگار 34205792-041 (تائيد فكس : 21148351-.041) تماس حاصل فرمايند. (كارشناسان پرونده: کاویانی)

آگهي شناسايي پيمانكار- مناقصه شماره 50-م -1401-خدمات بازرسی و پایش و ارائه گزارش تفصیلی تله بخارهای موجود در واحدهای پالایشی ،مخازن واحدهای جدید CCR،GTG ،GHP آب برق و بخار


عنوان فایل پیوستی
دستورالعمل HSE پيمانكاران مصوب وزارت نفت HSE.pdf
فرم ارزيابي كيفي تامين كنندگان كالا ArzyabiTaminKonandeghan.pdf
دفترچه شماره 1- اسناد استعلام ارزيابي كيفي پيمانكاران_كلي EstelamArzyabiKeyfi.pdf
دفترچه شماره 2- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه كمتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi2.pdf
دفترچه شماره 3- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي با برآورد اوليه بيشتر از 20 يراير نصاب معاملات متوسط EstelamArzyabiKeyfi3.pdf
دفترچه شماره 4- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در كارهاي طرح و ساخت و بهره برداري EPC EstelamArzyabiKeyfi4.pdf
دفترچه شماره 5- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران در خدمات مشاوره EstelamArzyabiKeyfi5.pdf
Proforma invoice format ProformaInvoiceFormat.pdf