لیست شرکت های حمل کننده

ردیفنام شرکت حمل کنندهنام مدیرعاملشماره تلفن تماسنام نمایندهحوزه فعالیت
4کیوان بار تبریزکریم هاشم زاده فرد041-34254040-حمل گوگرد
5نگین گام پارسمیرجلال سیدجلالی041-34328727-حمل وکیوم و قیر
6علافی اسکوئیمحمد تقی علافی اسکوئی041-34245098-حمل وکیوم و قیر
8شادی بار تبریزمهدی مرامی041-34472615- حمل چهار مواد
10آذر دوام یولیوسف هادی سیه رود041-42528980-حمل وکیوم و قیر
11پالایش دنا بام گلستانعلی فریدنی017-35803770-حمل وکیوم و قیر
12پادراگروهسید احمد فتاح زاده اسکوئی041-34249225-حمل وکیوم و قیر
13آذربام عایق کارسعید فتاح زاده اسکوئی041-34249225-حمل وکیوم و قیر
14آذر نام نفیساصلان علیزاده044-32772332-حمل وکیوم و قیر
15بام گام عایق ارومیهسیاوش یوسفی مجد044-32757594-حمل وکیوم و قیر
17ربیع لالهحسن ربیع لاله041-32424719- حمل چهار مواد
22حمل و نقل خورشید بار سپاهانمهران عنایتی031-45463301- حمل چهار مواد
30حمل و نقل جاده ای عدل ترابران توسسید علیرضا عدالتیان حسینی051-33822449- حمل چهار مواد
34پیمانکاری حمل و نقل کاظمیمجید کاظمی031-33877877-حمل وکیوم و قیر
20حمل و نقل بین المللی ایران سپیدرودحسین معزی پور طهرانی021-22274888احسان سلام اللهیحمل چهار مواد
3قلعه بار تبریزبابک دادور041-34453760بابک دادور حمل چهار مواد
7فروغ بار تبریزعیسی حسن پور041-34215299بهزاد کریم زادهحمل چهار مواد
26پیمانکاری خلیلی مقدمحسین خلیلی مقدم041-34248181خلیل خلیلی مقدمحمل وکیوم و قیر
1آژند بار تبریزذبیح الله فیروزی041-34459145ذبیح الله فیروزیحمل چهار مواد
19حمل و نقل بین المللی ناوگان پارس جم روناک اسعدی021-88461947رسول حسین پورحمل چهار مواد
Pageof 21 - 20 of 34 items