لیست شرکت های حمل کننده

ردیفنام شرکت حمل کنندهنام مدیرعاملشماره تلفن تماسنام نمایندهحوزه فعالیت
10آذر دوام یولیوسف هادی سیه رود041-42528980-حمل وکیوم و قیر
14آذر نام نفیساصلان علیزاده044-32772332-حمل وکیوم و قیر
13آذربام عایق کارسعید فتاح زاده اسکوئی041-34249225-حمل وکیوم و قیر
1آژند بار تبریزذبیح الله فیروزی041-34459145ذبیح الله فیروزیحمل چهار مواد
15بام گام عایق ارومیهسیاوش یوسفی مجد044-32757594-حمل وکیوم و قیر
12پادراگروهسید احمد فتاح زاده اسکوئی041-34249225-حمل وکیوم و قیر
11پالایش دنا بام گلستانعلی فریدنی017-35803770-حمل وکیوم و قیر
25پترو پارت پرشیامهدی هاشمیان021-66407046مهدی مرامیحمل چهار مواد
34پیمانکاری حمل و نقل کاظمیمجید کاظمی031-33877877-حمل وکیوم و قیر
26پیمانکاری خلیلی مقدمحسین خلیلی مقدم041-34248181خلیل خلیلی مقدمحمل وکیوم و قیر
27تعاونی حمل و نقل آذر سوختجابر جداری زارع زاده041-34429077سعید جدیری حمل چهار مواد
20حمل و نقل بین المللی ایران سپیدرودحسین معزی پور طهرانی021-22274888احسان سلام اللهیحمل چهار مواد
21حمل و نقل بین المللی خاورمیانهجواد ترکمن021-88399153غلامرضا شیرزادحمل چهار مواد
23حمل و نقل بین المللی سهند ترابرمحمود پاریاب021-88207155محمود حسین پورحمل چهار مواد
19حمل و نقل بین المللی ناوگان پارس جم روناک اسعدی021-88461947رسول حسین پورحمل چهار مواد
28حمل و نقل جاده ای داخلی تک تابانقربانعلی اصلانی041-32466486محمد علی اظهر شکوفهحمل گوگرد
32حمل و نقل جاده ای عبور بار سریعجعفر امانی031-31310695علی حجتیحمل چهار مواد
30حمل و نقل جاده ای عدل ترابران توسسید علیرضا عدالتیان حسینی051-33822449- حمل چهار مواد
31حمل و نقل جاده ای مبین بار تبریزالهام عفت خواه اهرابی041-34465717وحید پورعلیحمل چهار مواد
33حمل و نقل جاده ای یاشیل یول تبریزجعفر محمدی041-34215211صفر محمدیحمل چهار مواد
Pageof 21 - 20 of 34 items