لیست شرکت های حمل کننده

ردیفنام شرکت حمل کنندهنام مدیرعاملشماره تلفن تماسنام نمایندهحوزه فعالیت
14آذر نام نفیساصلان علیزاده044-32772332-حمل وکیوم و قیر
31حمل و نقل جاده ای مبین بار تبریزالهام عفت خواه اهرابی041-34465717وحید پورعلیحمل چهار مواد
3قلعه بار تبریزبابک دادور041-34453760بابک دادور حمل چهار مواد
9راهنما بار تبریزپروانه قیطانچی041-34472379علیرضا برزگر حمل چهار مواد
27تعاونی حمل و نقل آذر سوختجابر جداری زارع زاده041-34429077سعید جدیری حمل چهار مواد
32حمل و نقل جاده ای عبور بار سریعجعفر امانی031-31310695علی حجتیحمل چهار مواد
2خوشه بار نویدجعفر قریشی041-34245354صادق قریشیحمل گوگرد
33حمل و نقل جاده ای یاشیل یول تبریزجعفر محمدی041-34215211صفر محمدیحمل چهار مواد
21حمل و نقل بین المللی خاورمیانهجواد ترکمن021-88399153غلامرضا شیرزادحمل چهار مواد
17ربیع لالهحسن ربیع لاله041-32424719- حمل چهار مواد
24حمل و نقل متحد راد اصفهانحسن رفیعی031-33865577مصطفی سعادت فرد حمل چهار مواد
26پیمانکاری خلیلی مقدمحسین خلیلی مقدم041-34248181خلیل خلیلی مقدمحمل وکیوم و قیر
20حمل و نقل بین المللی ایران سپیدرودحسین معزی پور طهرانی021-22274888احسان سلام اللهیحمل چهار مواد
1آژند بار تبریزذبیح الله فیروزی041-34459145ذبیح الله فیروزیحمل چهار مواد
29فاخر ترابر تبریزرقیه لک 041-34471701مجید احمدیحمل چهار مواد
19حمل و نقل بین المللی ناوگان پارس جم روناک اسعدی021-88461947رسول حسین پورحمل چهار مواد
13آذربام عایق کارسعید فتاح زاده اسکوئی041-34249225-حمل وکیوم و قیر
15بام گام عایق ارومیهسیاوش یوسفی مجد044-32757594-حمل وکیوم و قیر
12پادراگروهسید احمد فتاح زاده اسکوئی041-34249225-حمل وکیوم و قیر
16سید حمید حسنیسید حمید حسنی021-55212472هادی موسی خوانیحمل وکیوم و قیر
Pageof 21 - 20 of 34 items